1. അപമാനം

    1. നാ.
    2. മാനക്കേട്, ബഹുമാനമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക