1. അപമാനിത

    1. വി.
    2. അപമാനത്തിനു വിധേയമായ, നിന്ദിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക