1. അപമാർഗം1

    1. നാ.
    2. ചീത്തവഴി, ഇടവഴി
  2. അപമാർഗം2

    1. നാ.
    2. അപമാർജനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക