1. അപമുഖ

    1. വി.
    2. മുഖം തിരിച്ച
    3. ദുർ്മുഖനായ, നീരസമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക