1. അപമൃഷിത

    1. വി.
    2. അർത്ഥം വിശദമാക്കാത്ത (വാക്യമോ പദമോ)
    3. അസഹ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക