1. അപമൃഷ്ട

    1. നാ.
    2. അപമാർ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട, തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക