1. അപമർശം

    1. നാ.
    2. സ്പർശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക