1. അപയശസ്സ്

    1. നാ.
    2. അപകീർ്ത്തി, ദുഷ്കീർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക