1. അപരം1

  1. നാ.
  2. അവസാനത്തേത്
  3. പരമായി മറ്റൊന്നില്ലാത്തത്, എതിരില്ലാത്തത്, അദ്വിതീയമായത്
  4. പിൻഭാഗം, മുതുക്
  5. ആനയുടെ പിങ്കാൽ
  6. പടിഞ്ഞാറ്
  7. ഭാവി
  8. അടുത്തത്, പിന്നീടുള്ളത്, മറ്റൊന്ന്
 2. അപരം2

  1. അവ്യ.
  2. വീണ്ടും
 3. ആപൂരം

  1. നാ.
  2. നിറയ്ക്കൽ
  3. വെള്ളപ്പൊക്കം
  4. ആധിക്യം, പൂർണത, സമൃദ്ധി
 4. അപ്പുറം

  1. അവ്യ.
  2. അങ്ങേവശത്ത്, മറുപുറത്ത്, നിശ്ചിതാതിർത്തിക്കു പുറത്ത്
  3. അക്കാലത്തിനുശേഷം, അടുത്തായി, പിന്നീട്
  4. ആസ്ഥലം കഴിഞ്ഞ്
  5. മുൻപ്
  6. കവിഞ്ഞ്, കടന്നനിലയിൽ, ഉല്ലംഘിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക