1. അപരക്രിയ

    1. നാ.
    2. ശേഷക്രിയ, ശവസംസ്കാരാദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക