1. അപരകർമം

    1. നാ.
    2. അപരക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക