1. അപരജ, അവര-

    1. വി.
    2. പിന്നീടു ജനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക