1. അപരതി

    1. നാ.
    2. അസംതൃപ്തി
    3. നിറുത്ത്, വിരാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക