1. അപരത്ര

    1. അവ്യ.
    2. മറ്റൊരിടത്ത്
  2. അപരേതര

    1. നാ.
    2. പടിഞ്ഞാറല്ലാത്തത്, കിഴക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക