1. അപരദക്ഷിണം

    1. അവ്യ.
    2. തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി
  2. അപ്രദക്ഷിണം

    1. അവ്യ.
    2. പ്രദക്ഷിണമായിട്ടല്ലാതെ, വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക