1. അപരപ്രണേയ

    1. വി.
    2. എളുപ്പത്തിൽ വശംവദമാക്കാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക