1. അപരവർണൻ

    1. നാ.
    2. ഒടുവിലേ വർണത്തിൽ പെട്ട ആൾ, ശൂദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക