1. അപരസം

  1. അവ്യ.
  2. രസമില്ലാതെ
 2. അപൗരുഷം

  1. നാ.
  2. പൗരുഷമില്ലായ്മ
  3. പുരുഷകൃതമല്ലാത്തത്, ദൈവികമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക