1. അപരസ്വസ്തികം

    1. നാ.
    2. ചക്രവാളത്തിൻറെ പടിഞ്ഞാറെ ബിന്ദു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക