1. അപരാഗം

    1. നാ.
    2. വെറുപ്പ്
    3. അതൃപ്തി
    4. ശത്രുത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക