1. അപരാഗ്നികൾ

    1. ബ.വ.
    2. ദക്ഷിണാഗ്നിയും ഗാർഹപത്യാഗ്നിയും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക