1. അപരാങ്മുഖ

    1. വി.
    2. മുഖം തിരിക്കാത്ത
    3. ധീരതയോടെ നേരിട്ട് നിൽക്കുന്ന
    4. ഉദാസീനതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക