1. അപരാജിതൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. വിഷ്ണു
    4. പതിനൊന്നു രുദ്രന്മാരിൽ ഒരാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക