1. അപരാദ്ധ

    1. വി.
    2. അപരാധം ചെയ്ത, പാപം ചെയ്ത
    3. ഉന്നം പിഴച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക