1. അപരാധം

  1. നാ.
  2. തെറ്റ്, കുറ്റം
  3. ശിക്ഷ
  4. അപരാധം
 2. അപരോധം

  1. നാ.
  2. ഒഴിവാക്കി നിർത്തൽ, പുറത്താക്കൽ, നിരോധം
 3. അപാർഥം

  1. -
  2. അർത്ഥശൂന്യമായത്, അസംബന്ധ പ്രലപനം, നിരർഥവാദം
  1. അലം.
  2. കവ്യദോഷങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പദങ്ങൾക്കുതമ്മിൽ അർത്ഥത്തിനു ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക
  1. -
  2. ഉപയോഗ്യശൂന്യമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക