1. അപരാന്തിക

    1. നാ.
    2. ഒരു മാത്രാവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക