1. അപരാസനം

    1. നാ.
    2. കൊല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക