1. അപരാർധം

    1. നാ.
    2. ഉത്തരാർധം, രണ്ടാമത്തെ പകുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക