1. അപരിചയം

    1. നാ.
    2. പരിചയമില്ലായ്മ, നേരിട്ട് അറിയായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക