1. അപരിചയി

    1. -
    2. പരിചയക്കാരാരുമില്ലാത്തവൻ, മനുഷ്യദ്വേഷി.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക