1. അപരിചിത

    1. വി.
    2. പരിചയം ഇല്ലാത്ത, അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക