1. അപരിച്ഛിന്ന

    1. വി.
    2. പരിച്ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത, ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത
    3. തടവില്ലാത്ത, തുടർച്ചയായ
    4. ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക