1. അപരിച്ഛേദ്യ

    1. വി.
    2. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത, അളവറ്റ
    3. വേർതിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക