1. അപരിണത

    1. വി.
    2. പാകപ്പെടാത്ത
  2. അപരിണീത

    1. നാ.
    2. അവിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക