1. അപരിണാമം

    1. നാ.
    2. മാറ്റമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക