1. അപരിത്യാജ്യ

    1. വി.
    2. ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, കൂടിയേതീരൂ എന്നുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക