1. അപരിനിഷ്ഠിത

    1. വി.
    2. പൂർണമായി ഉറപ്പിക്കാത്ത
    3. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത, (പ്രത്യയം ചേർത്ത്) രൂപം ക്ലിപ്തമാക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക