1. അപരിവൃത

    1. വി.
    2. ചുറ്റും മറച്ചിട്ടില്ലാത്ത, വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക