1. അപരിശേഷ

    1. വി.
    2. പരിശിഷ്ടമില്ലാത്ത
    3. എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, സർവവ്യാപിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക