1. അപരിസ്രാവി

    1. വി.
    2. ചലം ഒലിക്കാത്തത്
    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പാണ്ഡുരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക