1. അപരേതര

    1. നാ.
    2. പടിഞ്ഞാറല്ലാത്തത്, കിഴക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക