1. അപരേദ്യു:

    1. അവ്യ.
    2. മറുനാൾ, അടുത്ത ദിവസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക