1. അപരോക്ഷം

    1. അവ്യ.
    2. പ്രത്യക്ഷമായി, കാണത്തക്കവിധം
  2. അപ്രകാശം

    1. നാ.
    2. രഹസ്യം, അജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക