1. അപരോക്ഷാനുഭൂതി

    1. നാ.
    2. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക