1. അപര്യാപ്ത

  1. വി.
  2. അതിരില്ലാത്ത
  3. മതിയാകാത്ത, പോരാത്ത
  4. കഴിവില്ലാത്ത
  1. നാ.
  2. അപര്യാപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക