1. അപലം

    1. നാ.
    2. സാക്ഷ, കുറ്റി, ഏറുതാഴ്
  2. അപ്പളം

    1. നാ.
    2. പർപ്പടകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക