1. അപലപനീയ

    1. വി.
    2. അപലപിക്കത്തക്ക, ആക്ഷേപിക്കത്തക്ക
    3. നിഷേധിക്കത്തക്ക
    4. മറയ്ക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക