1. അപലാഷി

    1. നാ.
    2. ദാഹമുള്ളവൻ
    3. തൃഷ്ണാരഹിതൻ, ദാഹമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക