1. അപവചനം

    1. നാ.
    2. ചീത്തപറച്ചിൽ, ശകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക