1. അപവന

  1. വി.
  2. കാറ്റില്ലാത്ത
 2. അപവൻ

  1. നാ.
  2. വസിഷ്ഠൻ
 3. ആപവൻ

  1. നാ.
  2. വസിഷ്ഠൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക